Informácie o ochrane osobných údajov

 

 • Ochrana osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Anglická skratka GDPR. Ďalej sa riadime platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • Kupujúci berie na vedomie spracovanie týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne IČO a DIČ podnikateľov. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje")
 • Kupujúci berie na vedomie spracovanie osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb na zapojenie sa do procesu objednávky (dopravcu, zamestnanci) nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám
 • Kupujúci má možnosť pri nákupe dať súhlas s poskytnutím jeho osobných údajov (iba e-mailová adresa) porovnávaciemu portáli za účelom získavania hodnotenie kvality služieb.
 • Porovnávacie portály sa zaväzujú zabezpečiť maximálnu ochranu osobných údajov technickými a organizačnými prostriedkami zabezpečenia (softvérová ochrana, prístupové práva, povinnosť mlčanlivosti zamestnancov).
 • Osobné údaje budú pre prípadné reklamácie, servisu tovar a z dôvodov lehoty na náhradu škody uchovávať po dobu 15 rokov. Pre daňové účely je nutné uchovávať určité údaje 10 rokov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe.
 • Prístup k týmto dátam má spracovateľ a majiteľ obchodu: Jiří Hudec, ďalej zamestnanec: Jiří Jelínek, a to len za účelom vybavenia objednávky a prípadných reklamácií a vedenie účtovníctva.
 • V přípedě kedy si prajete vymazať niektoré dáta, a možno to vykonať bez narušenia účtovníctva firmy. Môžete tak urobiť emailovou správou na hudec-jiri@email.cz, kde napíšete aké dáta si prajete vymazať. Vymazanie dát (ak to nie je v rozpore s daňovou evidenciou) vykoná Jiří Hudec a to ihneď po prečítaní emailu, pokiaľ to bude v rozpore s daňovou evidenciou budete informovaní po emailu
 • Zabezpečenie dát: tie ktoré sú uchovávané elektronicky, sú zabezpečené heslom a prihlasovacím menom, tie ktoré je nutné uchovávať papierovo, (napr. Niektoré reklamácie, zmluvy) sú v uzamknutej kancelárii
 • Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a nápravu
 2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
 3. Ak sa domnieva že došlo k poršení jeho práv, čo sa týka ochrany osobných údajov, môže kontaktovať dozorný orgán ktorým je úrad na ochranu osobných údajov  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ o kontrolu
 • Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Ohľadom informácií o spracovaní vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na majiteľa obchodu Jiřího Hudca, e-mail: hudec-jiri@email.cz
Tyto stránky používají k poskytování služeb, analýze návštěvnosti, funkcím sociálních sítí a personalizaci reklam soubory cookies. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s použitím těchto souborů.
OK Více informací