Súhlas so spracovaním osobných údajov - zasielanie newsletterov

  1. Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie a nápravu
  2. Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
  3. Ak sa domnieva že došlo k poršení jeho práv, čo sa týka ochrany osobných údajov, môže kontaktovať dozorný orgán ktorým je úrad na ochranu osobných údajov  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ o kontrolu